اداره کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان فارس- معاونت بازسازي

   سایت اطلاع رسانی  نظام فني روستائي

 

بسمه تعالی

 

ورود ناظرین عضو نظام فنی روستائی

ورود دفاتر طراحی و مهندسی

دریافت اطلاعات سیمنار 23-24- اردیبهشت 95 - دانشگاه صنعتی شیراز

دانلود  فایل مبانی انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان(بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان )

 

برنامه بازدید ناظرین عالیه استان از ساختمانهای طرح ویژه درشهرستان

شهرستان تاریخ شروع تاریخ خاتمه گروه توضیحات
مهر 95/01/15 95/01/16 زرین فرد -شاهی  
لامرد 95/01/17 95/01/19 زرین فرد -شاهی  
زرین دشت 95/01/16 95/01/18 اسلامی فرد -قاسمی  
رستم 95/01/21 95/01/22 زرین فرد -شاهی  
ممسنی 95/01/23 95/01/26 زرین فرد -شاهی  
داراب 95/01/21 95/01/24 اسلامی فرد -قاسمی  
شیراز 95/01/28 95/01/29 زرین فرد -شاهی کفترک
فیروزآباد 95/01/30 95/02/1 زرین فرد -شاهی  
خنج 95/01/29 95/01/31 اسلامی فرد -قاسمی  
کازرون 95/02/4 95/02/6 زرین فرد -شاهی  
فسا 95/02/7 95/02/9 زرین فرد -شاهی  
جهرم 95/02/6 95/02/9 اسلامی فرد -قاسمی  
شیراز 95/02/11 95/02/12 زرین فرد -شاهی قره باغ
مرودشت 95/02/13 95/02/15 زرین فرد -شاهی  
فراشبند 95/02/13 95/02/15 اسلامی فرد -قاسمی  
شیراز 95/02/17 95/02/18 زرین فرد -شاهی تفیهان
سپیدان 20/02/19 95/02/21 زرین فرد -شاهی  
کوار 95/02/19 95/02/21 اسلامی فرد -قاسمی  
اقلید 95/02/25 95/02/27 زرین فرد -شاهی  
آباده 95/02/28 95/02/30 زرین فرد -شاهی  
خرامه 95/02/26 95/02/29 اسلامی فرد -قاسمی  
خرم بید 95/03/3 95/03/04 زرین فرد -شاهی  
بوانات 95/03/5 95/03/6 زرین فرد -شاهی  
نیریز 95/03/4 95/03/6 اسلامی فرد -قاسمی  
ارسنجان 95/03/9 95/03/10 زرین فرد -شاهی  
شیراز 95/03/9 95/03/10 اسلامی فرد -قاسمی زرقان
پاسارگاد 95/03/12 95/03/13 زرین فرد -شاهی