اداره کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان فارس- معاونت بازسازي

   سایت اطلاع رسانی  نظام فني روستائي

 

بسمه تعالی                                            ورود ناظرین فعال (قدیمی) دارای کد نظارت روستائی بنیاد مسکن فارس

 

 

ورود ناظرین   عضو نظام فنی روستائی بنیاد مسکن فارس

 

ورود ناظرین فعال (قدیمی) دارای کد نظارت روستائی بنیاد مسکن فارس